RESULTS

CONGRATULATIONS TO OUR SCHOOL TOPPERS!

Central Board of Secondary Education Class –X Results 2019-20.


# NAMES CGPA
1 TELUKUNTA PHANIRAJ 96.33%
2 ANUSHKA MAMIDI 94.33%
3 RACHAKONDA SIRI 93.50%
4 BADE SNIGDHA SREE 92.83%
5 RUCHIKA SARDA 92.00%
6 SALMAN MOHAMMED ARIF 91.50%
7 ROUNAK 90.67%
8 DEV ROONWAL 90.50%
9 ASIM RUPANI 88.67%
10 R.BHUPESH VARMA 86.50%
11 Aarefa Sahiwala 83.17%
12 C Kruthika Reddy 82.17%
13 Rajoli Naga Sai Bala Aditya 82.17%
14 Aditya Rao 81.83%
15 A Vanshika Shankala 80.67%
16 Aaishwarya Borule 80.67%
17 Soha Nathani 80.50%

CONGRATULATIONS TO OUR SCHOOL TOPPERS!

Central Board of Secondary Education Class –X Results 2018-19.


# NAMES CGPA
1 Neha Jain 92.2%
2 Divman Kaur 91.2%
3 Pranav Jaju 91.2%
4 T. Divya Lakshmi 87.8%
5 Bhadraksh Bhargava 86.6%
6 Khushi Rangata 84.9%
7 Santosh Bhargava 83.4%
8 Hardhik 83.0%
9 Shriya 81.8%
10 Mythili 81.2%
11 Aryan 81.2%

CONGRATULATIONS TO OUR SCHOOL TOPPERS!

Central Board of Secondary Education Class –X Results 2020-21


# NAMES CGPA

CONGRATULATIONS TO OUR SCHOOL TOPPERS!

Central Board of Secondary Education Class- X Results 2021-22


# NAMES CGPA